CGK – Czyniewska, Galiszkiewicz, Kępińska , Radcowie Prawni

Czyniewska, Galiszkiewicz, Kępińska

Radcowie Prawni

CGK CGK CGK

Świadczymy kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorstw, niezależnie od formy prawnej prowadzonej przez nie działalności. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej zarówno dużych spółek kapitałowych (z o.o. i akcyjnych), podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, jak i małych i średnich przedsiębiorstw.

Mamy również praktykę w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych, w tym w szczególności w zakresie prawa spadkowego, nieruchomości, praw konsumentów i prawa pracy.


Nasze usługi obejmują m.in. doradztwo prawne w następującym zakresie:

prawo spółek

Sporządzamy projekty statutów, aktów założycielskich oraz umowy spółek, przygotowujemy umowy inwestycyjne celem określenia zasad inwestowania kapitału w przedsięwzięcie, kompleksową dokumentację niezbędną dla założenia i zarejestrowania spółki, jak również do realizacji przedsięwzięcia w innej formie prawnej (oddział, przedstawicielstwo, stowarzyszenie, fundacja etc), zajmujemy się emisją akcji i obligacji, a także nabywaniem i zbywaniem udziałów oraz akcji, zapewniamy bieżącą obsługę organów spółek kapitałowych (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy), pieczę nad zgodnością działania tych organów z przepisami i aktami prawa wewnętrznego spółki, opracowujemy protokoły z posiedzeń, projekty uchwał, regulaminów etc., doradzamy wspólnikom spółek osobowych, prowadzimy postępowania sądowe dotyczące zaskarżania uchwał organów osób prawnych


prawo kontraktów

Sporządzanie i opiniowanie umów (w tym kontraktów międzynarodowych z udziałem podmiotów zagranicznych) niezbędnych w toku prowadzenia działalności gospodarczej niezależnie od jej przedmiotu, w tym umów najmu, zlecenia, o dzieło, umów agencyjnych, jak również umów licencyjnych, kontraktów menedżerskich, umów o poufności i zakazie konkurencji, o roboty budowlane, deweloperskich etc., umów o świadczenie usług, jak również regulaminów i ogólnych warunków umów, a także kompleksowa obsługa zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych inwestycji po stronie zamawiającego i wykonawcy


prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości, w tym: sporządzanie oraz opiniowanie umów kupna-sprzedaży nieruchomości, umów przedwstępnych, umów deweloperskich oraz umów najmu i dzierżawy, badanie i prostowanie stanu prawnego nieruchomości, znoszenie współwłasności i podziały nieruchomości, ustanawianie służebności oraz dochodzenie odszkodowań za służebności, etc.


prawo cywilne i rodzinne

prowadzimy sprawy z zakresu zobowiązań, prawa spadkowego (testamenty, zachowki, stwierdzenie nabycia spadku) i rzeczowego, jak również sprawy o odszkodowania czy zadośćuczynienie. Mamy doświadczenie i doradzamy w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym o podział majątku, umów majątkowych małżeńskich, darowizn etc.


prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W tym sporządzanie i opiniowanie projektów umów o prace, wypowiedzeń, opracowywanie i opiniowanie regulaminów pracy i wynagradzania, w tym zmian tych regulaminów, występowanie w imieniu klientów w procesach pracowniczych i ubezpieczeniowych


prawo konkurencji i konsumentów

Mamy doświadczenie w sprawach przed UOKiK, zwłaszcza w projektach dotyczących koncentracji przedsiębiorstw, w tym zgłaszania zamiaru koncentracji np. publicznych spółek kapitałowych oraz postępowaniach przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone


procesy cywilne i gospodarcze, postępowanie egzekucyjne

Mamy dużą praktykę w zastępowaniu naszych Klientów w sprawach procesowych w zakresie prawa cywilnego, w tym w sprawach gospodarczych, prawa pracy, prawa spadkowego i rodzinnego, reprezentujemy Klientów w postępowaniach arbitrażowych i mediacyjnych, prowadzimy i wspieramy w toku negocjacji przesądowych, prowadzimy sprawy egzekucyjne i w postępowaniu zabezpieczającym. Wspieramy i zastępujemy naszych klientów w sprawach windykacyjnych od wezwania do zapłaty aż do ściągnięcia należności w postępowaniu egzekucyjnym.


prawo administracyjne

Prowadząc działalność gospodarczą nie da się uniknąć zderzenia z administracją publiczną lub samorządową. Wspieramy i reprezentujemy naszych Klientów w sprawach z tego zakresu zarówno na etapie uzyskiwania niezbędnych decyzji, pozwoleń, zezwoleń i koncesji etc, jak i w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, w tym w sprawach z zakresu procesu budowlanego.


Badania due diligence podmiotów prawnych i nieruchomości

Kompleksowe lub w określonym przez Klienta zakresie – rekomendowane w razie planów przejęcia lub fuzji przedsiębiorstw, nabycia spółki lub nieruchomości.


Badanie powiązań gospodarczych

Podmiotów prawnych, osób wchodzących w skład ich organów, przygotowywanie raportów w tym zakresie.


Obsługa prawna w języku angielskim

W tym zarówno obsługa bieżąca, opiniowanie i sporządzanie umów oraz kontraktów w wersji angielskojęzycznej, udział w negocjacjach z klientami etc.


Wsparcie Klientów w negocjacjach z podmiotami hiszpańskimi

Wsparcie Klientów w negocjacjach z podmiotami hiszpańskimi oraz obsługa prawna podmiotów z udziałem kapitału hiszpańskiego