CGK – Czyniewska, Galiszkiewicz, Kępińska , Radcowie Prawni

Czyniewska, Galiszkiewicz, Kępińska

Radcowie Prawni

CGK CGK CGK
 

radca prawny Ewa Czyniewska-Jaromin

specjalizacje: prawo korporacyjne, prawo cywilne, prawo energetyczne, prawo spadkowe, postępowania sądowe w tym odszkodowawcze

Absolwentka WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła aplikację radcowską i jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, wpisanym na listę radców prawnych pod numerem WR-2185. Od blisko 6 lat zajmuje się praktycznym stosowaniem prawa w związku z obsługą przedsiębiorców i osób fizycznych. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje także pracę w wydziałach gospodarczym i cywilnym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej. Zajmuje się doradztwem zawiązanym z działalnością podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego od procesu ich tworzenia i rejestracji (przygotowuje umowy, statuty, regulaminy, pomaga w uzyskaniu zezwoleń i koncesji, a także doradza w innych postępowaniach dotyczących działalności regulowanej) poprzez bieżącą pomoc w działalności tych podmiotów obejmującą także ich przekształcenia i likwidację.

Obsługuje procesy nabywania i zbywania udziałów i akcji a także ma doświadczenie w zakresie emisji akcji i obligacji. W procesach inwestycyjnych przeprowadzała due diligence. Zajmuje się obsługą podmiotów branży IT, energetycznej, turystycznej, edukacyjnej oraz budowlanej.Radca prawny Ewa Czyniewska-Jaromin świadczy pomoc prawną w postępowaniach sądowo-administracyjnych oraz sądowych z zakresu wielu zagadnień prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa spadkowego i dochodzenia odszkodowań oraz różnorodnych spraw dotyczących nieruchomości.

Posługuje się językiem hiszpańskim i angielskim.

...

 

radca prawny Sylwia Galiszkiewicz

specjalizacje: prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo pracy, prawo administracyjne, postępowanie sądowe - procesowe i nieprocesowe

Absolwentka WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego oraz podyplomowych studiów podatkowych na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Aplikację radcowską ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu (WR 1986).

Posiada ponad 6-letnią praktykę w bieżącej obsłudze przedsiębiorstw, zarówno dużych spółek kapitałowych, podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, jak i małych i średnich przedsiębiorstw, obejmującą m.in. doradztwo w zakresie prawa korporacyjnego i cywilnego, sporządzania kontraktów, również o charakterze transgranicznym, w zakresie prawa pracy, jak również zastępstwa procesowego w postępowaniu cywilnym i gospodarczym.

Z sukcesem zajmowała się projektami z zakresu prawa ochrony konkurencji w postępowaniu przed UOKiK polegającymi m.in. na koncentracji przedsiębiorstw (np. zgłoszenia zamiaru koncentracji publicznych spółek kapitałowych).

Ma doświadczenie w procesie zakładania i rejestrowania spółek, w zakresie sporządzania umów inwestycyjnych określających zasady inwestowania kapitału w przedsięwzięcie oraz sporządzania kompleksowej dokumentacji (statuty, akty założycielskie, kontrakty handlowe) niezbędnej dla założenia i zarejestrowania spółki, jak również rozpoczęcia planowanego przedsięwzięcia lub inwestycji w innej formie prawnej (oddział, przedstawicielstwo, stowarzyszenie, fundacja etc).

Biegle posługuje się językiem angielskim, którego znajomość wykorzystuje w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów z kapitałem zagranicznym.

Ma również praktykę w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych, w tym w szczególności w zakresie prawa spadkowego, nieruchomości, praw konsumentów i prawa pracy.

...

 

radca prawny Monika Kępińska

specjalizacje: prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo pracy, prawo administracyjne, postępowanie sądowe - procesowe i nieprocesowe

Absolwentka WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację radcowską ukończyła w 2009 r. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, wpisanym na listę radców prawnych pod numerem WR-1989.

Od 2004 roku zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w tym spółek kapitałowych i osobowych, a także przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji, w szczególności z zakresu branży budowlanej i deweloperskiej. W jej ramach przygotowywała kontrakty handlowe, zajmowała się sprawami z zakresu prawa pracy, a także windykacją należności. Posiada doświadczenie w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidacji podmiotów gospodarczych, w tym oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych.

Radca prawny Monika Kępińska świadczy również pomoc prawną dla osób fizycznych w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego (prawo rzeczowe, spadkowe, prawo zobowiązań itp.). Doradza i negocjuje w sporach klientów z pracodawcami i ich kontrahentami naruszającymi ich prawa jako konsumentów.

W swojej praktyce niejednokrotnie uczestniczyła w sprawach wymagających znajomości różnych dziedzin prawa, w tym dziedzin nietypowych takich jak np. prawo wodne. Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim. Ukończyła kurs Legal English in Practice zorganizowany przez OIRP we Wrocławiu.

...
Ewa CGK Sylwia CGK Monika CGK